• B-dul Carol I nr. 11

  cod 700506, IAŞI

 • e-mail @

  ius-smart@uaic.ro

 • step by step phrase on wooden block shape 2021 09 04 13 07 59 utcEvenimente de informare

Evenimentele sunt tip conferință și vor fi organizate în mediul on-line, urmând a conține paneluri dedicate: dreptului antreprenorial, inovării sociale, specializării inteligente, protejării mediului și dezvoltării durabile. Evenimentele vor avea un caracter interactiv, urmărind familiarizarea participanților cu scopul, obiectivele și activitățile proiectului, în vederea identificării și selectării grupului țintă.

 • Înscrierea candidaților

Înscrierea candidaților se va face prin una din următoarele modalități:

       

Înscrierea candidaților se va face prin una din următoarele modalități:

Înscrierea candidaților se va face prin depunerea dosarului de candidatură prin una din următoarele modalități:
        - în format electronic prin intermediul platformei on-line a proiectului disponibilă la adresa www.ius-smart.uaic.ro  -> Studenti beneficiari-> înscrieri (documentele încărcate în platformă vor fi semnate de către candidat). Ulterior, acestea se vor depune și în format fizic (semnate olograf) la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter) până la data participării la prima activitate de formare din cadrul proiectului

sau

       - în format fizic (conținând documentele solicitate, semnate olograf) la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter).

Ținând cont de contextul actual, dosarele de candidatură în format fizic pot fi transmise și prin poștă sau curierat, la adresa:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO - 700107, Iași
cu mențiunea “pentru proiect POCU 140103: Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”. (detalii www.ius-smart.uaic.ro  -> Studenti beneficiari-> înscrieri)

 • Selecția studenților beneficiari

Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.

(LINK către Metodologie) Metodologia de selecție a grupului țintă descrie succint criteriile și modalitățile de selecție.

 • Participarea la programul autorizat de formare antreprenorială

Programul gratuit de formare în domeniul competențelor antreprenoriale,  autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) va avea drept scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale, juridice și manageriale ale cursanților, promovarea spiritului antreprenorial și încurajarea antreprenoriatului, prin formarea și exersarea competențelor necesare inițierii unei activități independente.

Programul de formare va avea minim 40 de ore de formare (câte 8 module a câte 5 ore fiecare) și va conține:

 • o parte teoretică care va furniza cunoștințe cu privire la demararea unei afaceri;
 • o parte practică care va fi compusă din diverse aplicații și va avea drept finalitate crearea planului de afaceri.
 • Evaluarea și acordarea certificatelor autorizate la Autoritatea Națională pentru Calificări

La finalul programului, cursanții vor fi evaluați de către o comisie de examinare formată din câte doi membri din partea ANC și un membru din partea UAIC; și vor obține un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Educației și de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

 • Concursul planurilor de afaceri ce vor fi finanțate

Vor fi selectate 21 de planuri de afaceri. Vor fi finanțate doar acele întreprinderi care urmează să deruleze activități economice în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Anexa 2 -Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020), identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

 • Participarea la stagii de practică

Stagiile de practică se vor organiza în cadrul unei întreprinderi

 • Stagiul va avea o durată de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate;
 • Stagiarii vor fi coordonați și îndrumați de un reprezentant al întreprinderii, cu rol de mentor.
 • Activități de tip întreprinderi simulate

Simularea, de către beneficiarii ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanțării, a unor activități practice în vederea verificării aplicabilității unor modele, pentru afacerea pe care urmează să o deruleze.

 • Dezvoltarea abilitaților antreprenoriale și a cunoștințelor legate de înființarea și administrarea unei afaceri.
 • Oportunitatea de a testa pe un model virtual idei, metode, instrumente de lucru pentru eficientizarea afacerii care urmează să fie lansată.
 • Participarea la programul personalizat de mentorat și consiliere

În această etapă beneficiarii vor participa la programe de formare și activități integrate în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale, întreprinderilor simulate și a stagiilor de practică

Se va oferi, de către experți specializați, un program personalizat de servicii care vizează, în principal:

 • Consultanță în management
 • Consultanță în dreptul afacerilor
 • Servicii de negociere și încheiere a contractelor
 • Servicii de contabilitate și fiscalitate
 • Servicii de achiziții
 • Servicii de creditare și accesare fonduri publice
 • Servicii TIC și competențe digitale pentru afaceri
 • Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor (21 aprilie - 20 iunie 2022)

Se vor subcontracta servicii juridice pentru realizarea demersurilor de obținere a personalității juridice.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul iar persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

 • Acordarea finanțării (21 iunie 2022 – 20 iunie 2023)

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție în două tranșe, dupa cum urmează:

- tranșa inițială de maximum 75% din valoarea finanțării

- tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală, după ce beneficiarul face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totală a finanțării aprobate.

 • Implementarea afacerii – funcționare și dezvoltare

Se va stabili împreună cu beneficiarul, în planul de acțiune, care va fi modalitatea în care se preconizează a se dezvolta afacerea. Se vor aviza rapoartele de monitorizare întocmite de experții în monitorizare pentru fiecare afacere, pe baza documentelor transmise de către beneficiari și ca urmare a discuțiilor avute cu aceștia. Se va putea realiza astfel urmărirea progresului fiecărei întreprinderi în corelație cu planul de afaceri asumat.

 • Monitorizare și sustenabilitate (21 iunie 2022 – 20 decembrie 2023)

Cele 21 de afaceri vor fi monitorizate pentru a se urmări progresul acestora în ceea ce privește atingerea indicatorilor asumați. Activitatea de monitorizare se va realiza pe parcursul a 6 luni pe durata proiectului și 9 luni după finalizarea acestuia.