• B-dul Carol I nr. 11

  cod 700506, IAŞI

 • e-mail @

  ius-smart@uaic.ro

POTENȚIALE SURSE DE FINANŢARE PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR

Program de finanțare: Planul Strategic PAC 2023-2027

 

Denumire apel: DR-29 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iunie 2024

 

Se finanțează: sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează următoarele domenii:

 • producție,
 • servicii,
 • turism.

Valoarea maximă a sprijinului public/proiect este 200.000 Euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%.

 

Beneficiari eligibili: micro-întreprinderi din spațiul rural;

 

Mai multe detalii: www.afir.ro

Program de finanțare: Programul Femeia Antreprenor – MEEMA – Mediul de Afaceri (gov.ro)

 

Denumire apel: Femeia Antreprenor 2024

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: -

 

Se finanțează: Îmbunătățirea performanțelor economice ale IMM-urilor prin realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe:

– digitalizare;

– dezvoltare durabilă;

– inovare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
 • Mijloace de transport
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;
 • Pachet digital (voucher de digitalizare),
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
 • Consultanță
 • Plăcuțe informative
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor

 

Beneficiari eligibili: microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) deținute de femei în proporție de cel puțin 50%.

 

Mai multe detalii: https://www.imm.gov.ro/2018/11/09/programul-femeia-antreprenor/

https://economie.gov.ro/meat-lanseaza-in-acest-an-o-noua-editie-a-programului-femeia-antreprenor-procedura-de-implementare-se-afla-in-consultare-publica/

Program de finanțare: PNRR

 

Prioritate de investiții: Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat Măsura 1 - Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMMurilor

 

Denumire apel: Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM - urilor

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: 11.03.2024

 

Se finanțează: un sistem de granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantica, internetul obiectelor, securitatea cibernetică)

 

Beneficiari eligibili: IMM

 

Mai multe detalii: https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor  - APEL 2

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: septembrie-2024

 

Se finanțează:

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.
 • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
 • activități de marketing și branding

 

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/modernizare-microintreprinderi/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Investiții pentru creșterea durabilă a IMM

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: mai-2024

 

Se finanțează:

 • Investiții pentru dezvoltarea și/ sau diversificarea capacității de producție/ prestări servicii prin recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii prime, materiale și produse prin reintroducerea în procesul de fabricație principal sau prin crearea de noi produse/ servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțuri de valoare;
 • Investiții pentru promovarea simbiozei industriale prin valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii ca materii prime pentru alte industrii;
 • Studii privind amprenta de mediu a companiei;
 • Marketing și branding;
 • Certificare de noi produse/ servicii

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/cresterea-durabila-a-imm/  

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Instrumente financiare pentru IMM

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: mai-2024

 

Se finanțează: Se are în vedere o singură operațiune care va combina grantul de capital cu împrumuturi pe termen lung (risk-sharing loans) cu o perioadă de grație, cerințe mai mici de garanție și rate ale dobânzilor subvenționate.

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/instrumente-financiare-pentru-imm/  

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Proiecte ale start-up si spin-off pentru dezvoltarea, validarea si lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP)

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iulie-2024

 

Se finanțează: construcția/ dezvoltarea unui produs minim viabil (MVP), lansarea pe piață a MVP pentru a valida ideea de afaceri pe piața reală, activități specifice procesului „build-measure-learn”.

 

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înființate, spin-off-uri, IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/mvp-start-up-si-spin-off/   

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Dezvoltarea de competențe pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat în rândul angajaților IMM din regiune

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iulie-2024

 

Se finanțează: participarea la programe de formare, instruire și perfecționare relevante pentru obiectivele specifice Priorității 1.

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/competente-pentru-specializare-inteligenta/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P2.Nord-Est -O regiune mai digitalizată

Denumire apel: Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale - Apel 2

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: octombrie-2024

 

Se finanțează:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
 • realizarea de rețele LAN/WiFi
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-2/digitalizare-imm/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P7.Nord-Est -O regiune mai atractivă

 

Denumire apel: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane - Industrii creative

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iunie-2025

 

Se finanțează: susținerea întreprinzătorilor din industriile creative (meșteșuguri, artizanat, arte vizuale etc., inclusiv acțiuni de promovare)

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-7/mestesugari-industrii-creative/